Pentru că apelati la serviciile asociatieii noastre, trebuie să ştiţi că responsabilitatea noastră în această relaţie implică şi modul în care avem grijă de datele Dvs. personale. Prin urmare, începând cu data de 25 mai 2018, ne aliniem la standardele europene în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date stipulate în Regulamentul 2016/679/UE.

1. Scopul prelucrării datelor personale

Furnizarea următoarelor date este necesară pentru a putea încheia şi executa un contract cu dvs. şi pentru a procesa înregistrarea clientului:

Numele, prenumele/denumirea clientului (în cazul persoanelor fizice autorizate), adresa de domiciliu/sediu, adresa de corespondenţă, numărul de telefon, CNP, serie şi număr CI/buletin, e-mail, copia CI/buletin, respectiv forma juridică, cod fiscal (doar în cazul persoanelor fizice autorizate).

Datele Dvs. personale sunt prelucrate pe toată durata contractuală, până la expirarea obligaţiilor contractuale şi a termenelor de arhivare, prevăzute de lege.

Astfel, prelucrăm datele personale în următoarele scopuri:

-executarea unui contract: îndeplinirea obligaţiilor şi drepturilor ce decurg din contractul cu Dvs.;
-îndeplinirea obligaţiilor noastre legale pe care le avem faţă de autorităţi;

În scopuri de marketing: e-mail-ului, SMS-ului, telefonului, platformelor de social media, campaniile de marketing, oferte speciale, evenimente şi/ sau alte forme de publicitate, precum şi contactarea în vederea desfăşurării de sondaje de opinie a clienţilor VOM SOLICITA CONSIMŢĂMÂNTUL EXPRES AL DVS.

Conform Regulamentului 2016/679/UE persoanele cărora li se prelucrează datele cu caracter personal au următoarele drepturi:
· Dreptul de a primi informaţii cu privire la prelucrarea datelor şi o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR),
· Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR),
· Dreptul de a solicita ştergerea datelor cu caracter personal (dreptul de ştergere, articolul 17 GDPR), dar numai în măsura în care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate. În măsura în care prelucrarea este necesară pentru pentru respectarea unei obligaţii legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public, acest drept u este aplicabil;
· Dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării datelor în anumite condiţii (dreptul la restricţionare a procesării, articolul 18 GDPR),
· Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, şi de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR),
· Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenţia de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecţie, articolul 21 GDPR),
· Dreptul de a retrage oricând un consimţământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimţământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimţământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimţământului, articolul 7 GDPR).
· Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă consideraţi că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).

Contact şi suport privind datele Dvs.
Drepturi susmenţionate le puteţi exercita printr-o cerere scrisă, datată, semnată şi transmisă către noi prin:
poştă la str.Orbán Balázs nr: 37, 537250, com.Remetea, jud Hargita, România, Tel: +40 744 784 446, E-mail: verandarem@gmail.com, de luni până vineri între orele 9.00-17.00

Începând cu 25 mai 2018, pentru orice întrebări sau nemulţumiri vă puteţi adresa prin e-mail la adresa sus mentionata, iar dacă v-am încălcat vreun drept privind acest subiect, Vă puteţi adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Totodată, ne angajăm să aplicăm măsuri tehnice şi organizatorice pentru asigurarea securităţii datelor Dvs. personale, protejării lor împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat asupra lor.

Datorită posibilelor modificări ale legislaţiei, o modificare a acestor notificări privind protecţia datelor poate deveni necesară. În acest caz, vă vom informa despre astfel de modificări. În măsura în care modificările afectează o prelucrare care se bazează pe consimţământul dvs., vă vom solicita un nou consimţământ, dacă este necesar.

2. Declaraţie de consimţământ

Sunt de acord ca SC MOCSARDI SRL, str.Orbán Balázs nr: 37, 537250, com.Remetea, jud Hargita, România, Tel: +40 744 784 446, E-mail: verandarem@gmail.com, să fie autorizată să proceseze datele mele personale introduse în formularul de contract obţinute online/sau offline, în următoarele scopuri:

Furnizarea de informaţii prin intermediul e-mail-ului, SMS-ului, telefonului, platformelor de social media, campaniile de marketing, oferte speciale, alte forme de publicitate, precum şi contactarea în vederea desfăşurării de sondaje de opinie a clienţilor.

Consimţământul în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi furnizarea datelor menţionate mai jos sunt voluntare. Acest consimţământ poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare gratuită.

Notificarea de revocare a consimţământului poate fi realizată prin poştă la adresa str.Orbán Balázs nr: 37, 537250, com.Remetea, jud Hargita, România, Tel: +40 744 784 446, sau prin e-mail: verandarem@gmail.com.

Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că revocarea consimţământului nu afectează legalitatea utilizării datelor înainte de retragerea consimţământului (notificarea nu are impact retroactiv). Dacă consimţământul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate în scopurile de mai sus. În cazul în care aveţi întrebări legate de această declaraţie de consimţământ sau de protecţia datelor, vă rugăm să nu ezitaţi să contactaţi.

Am înţeles această declaraţie de consimţământ şi sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin canalele de mai sus în scopurile descrise în această declaraţie de consimţământ.